Algemene huur voorwaarden 

1. DIVERSEN

 1. De huurder heeft het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen gecontroleerd en alles werd in goede en correct werkende staat bevonden, alle schade en/of niet correct functioneren bij de teruggave is ten laste van de huurder.
 2. De huurder kan het contract vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt om het even wanneer de opzeg gebeurt.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De verhuur periode wordt onderling afgesproken indien deze om een of andere reden niet kan worden nagekomen kan de huurder hier geen schade vergoeding voor eisen 
 5. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet terug brengt aan de verhuurder, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van de verhuurder te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende zaken en de gederfde winst.
 6. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden of in gebruik te geven.
 7. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, en de aanvaarding van alle algemene voorwaarden.
 8. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. Huurder en verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 9. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van turnhout bevoegd.

2. Verzekeringen

 1. De huurder wordt aangeraden een verzekering te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de gehuurde goederen bevinden en/of schade die door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 2. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de gehuurde goederen bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal, alsook niet door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
 4. Alle schade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking/gebruik door de huurder.

3. Tijdens de huurperiode

 1. Bij opkomend onweer zal de huurder alle acties ondernemen om schade aan de gehuurde goederen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
 2. Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, ook geen reclame (van welke aard ook) gekleefd of geplaatst worden zonder toestemming van de verhuurde. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder aangerekend worden.
 3. In geval van geheel of gedeeltelijke schade van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.

4. Plaatsen en afbreken

 1. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal/schade van en aan de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal onze magazijnen verlaat en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal zich terug in onze magazijnen bevindt.
 2. Alle huur en of andere lasten inclusief takel- sleepkosten tolwegen kosten/ peage zijn voor rekening van de huurder en tot volledige ontlasting van de verhuurder.
 3. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering/ophaling van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle gevallen van heirkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproer, natuurrampen, storm, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
 4. bij de afhaling van de jacuzzi dient de huurder steeds een nr plaat mee te brengen welke op ja jacuzzi bevestigt zal worden.

6. Gebruiksvoorwaarden

 1. Het is verboden om op gelijk welke moment dan ook de gehuurde goederen te verplaatsen zonder daarvoor toestemming te krijgen van de verhuurder.
 2. Springen of duiken in de spa is verboden.
 3. Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de huurprijs worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade.
 4. Het is verboden om de gehuurde goederen verder te verhuren of geldelijk uit te baten.
 5. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het toestel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte is.
 6. Alle schade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de volledige huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking/gebruik door de huurder.
 7. De huurder heeft het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen gecontroleerd en alles werd in goede en correct werkende staat bevonden, alle schade en/of niet correct functioneren bij de teruggave is ten laste van de huurder.
 8. Voor iedere vertraging in de teruggave van de gehuurde goederen na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de huurder een schadevergoeding van 20% op het bedrag vermeld op de bestelbon verschuldigd per dag , met een minimum van € 50 en dit zonder enige ingebrekestelling.
 9. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet terugbrengt aan de verhuurder, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van de verhuurder te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende zaken en de gederfde winst.
 10. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven.
 11. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, en de aanvaarding van alle algemene voorwaarden.
 12. De verhuurder kan nooit en onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, wanden en dergelijken, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letsel zijn. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de goederen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
 13. Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.
 14. In geval van niet of laattijdige levering wegens overmacht zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 15. De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele schade of ongevallen van de bijgeleverde accessoires.
 16. Bij onweer is het verboden om de gehuurde goederen van elektriciteit te voorzien.
 17. Het is strikt verboden om kleine kinderen achter te laten bij, rond of in de gehuurde goederen zonder toezicht van een volwassen.
 18. Gebruikers met gezondheid problemen en zwangere vrouwen dien eerst een arts te raadplegen voor men de gehuurde goederen gaat gebruiken.

-Contactgegevens

        badenwereld

        heistraat 45 

        2491 balen olmen 

        0497179495

        info@badenwereld.be